Biz hakda

“Nova Mebel”, 2010-njy ýylda gurlan professional oýun oturgyçlary we ofis oturgyçlary öndürijisidir. Nova, önümleriň bäsdeşlik bahasy we ajaýyp hil gözegçiligi babatynda ygtybarly üpjün edijileriň biri hasaplanylýandygy sebäpli, oýun oturgyç pudagynda giňden tanalýar.
“Nova Mebel”, Zhejiang welaýatynyň Anji şäherinde ýerleşýär, 12000 inedördül metr uly önümçilik binasynda 150 işgär işleýär.

Doly gör
ýok
Näme üçin Nowa

Näme üçin Nowa

Demirgazyk oýunlary üçin dogry hyzmatdaş
Dizaýn: Önümleriňizi islegleriňize görä düzýäris.Bazaryň başga hiç ýerinde özboluşly önümleri almagyňyzy üpjün edýäris.
Müşderiniň ünsi: Siz iň möhüm baýlygymyz.Müşderimize ýakynlyk biziň üçin iň möhümdir.Şol sebäpli Şweýsariýada ofisimiz bar.
Dil: Siz hytaýça bilmeýärsiňizmi?Mesele ýok, biz iňlis we nemes dillerinde gürleýäris.
Satyşdan soň: Gepleşigi dowam etdirýäris we satuw gutarandan soň size-de gelýäris.Biz sizi ruhdan düşürmeris!
Doly gör

Arza ssenariisi

Deri ofis oturgyjy

Nova, önümleriň bäsdeşlik bahasy we ajaýyp hil gözegçiligi babatynda ygtybarly üpjün edijileriň biri hasaplanylýandygy sebäpli, oýun oturgyç pudagynda giňden tanalýar.

Doly gör
  • no12
  • no_14

habarlar

Häzir biziň bilen habarlaşyň

Islän soraglaryňyz ýa-da haýyşlaryňyz, arkaýyn habarlaşyň.Siziň haýsydyr bir meseläňizi 24 sagadyň dowamynda çözeris.

Has giňişleýin öwrenmek üçin basyň ......Doly gör